Loading...
Language selection: Ελληνικά English

Login

Ξέχασα τον κωδικό μου

Κατηγορίες

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


MANUAL - VIDEO

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η βασική δραστηριότητα του γραφείου είναι στατικές μελέτες κάθε τύπου τεχνικού έργου (γέφυρες, cut and cover, σήραγγες, silos, αντιστηρικτικά έργα, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές κ.λ.π.) καθώς και κάθε τύπου βιομηχανικών και πολυορόφων κτιρίων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα:

1. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίβλεψη των κατασκευών που έχουν γίνει από δικές μας μελέτες ή μελέτες άλλων γραφείων μελετών σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα προκαθορισμένα διαγράμματα.

2. ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνεται η εύρεση των συνεργείων, η επίβλεψη και ο συντονισμός αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης των εκτελεσθεισών εργασιών και της προμήθειας των καταλλήλων υλικών, σύμφωνα με τις μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπως ορίζονται από τους μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ένας άλλος κλάδος όπου το γραφείο έχει σημαντική ειδίκευση είναι οι επισκευές από βλάβες στο οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλάβες που έχουν προκληθεί από σεισμούς, πυρκαγιές, πρόσθετα φορτία κ.λπ.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ

Σημαντική ειδίκευση και στους τομείς που αφορούν την ενίσχυση, επισκευή, και την αναστύλωση παραδοσιακών κτισμάτων με φέροντες οργανισμούς από λιθοδομές ή ξύλινες κατασκευές, και με τον συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα για σύγχρονες λειτουργίες.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σ’αυτά περιλαμβάνονται διάφορες, τεχνικές εκθέσεις, παροχές συμβουλών και μελετών, που κατά καιρούς έχουν μελετηθεί από το γραφείο και αφορούν προβλήματα ευστάθειας φέροντων οργανισμών, βλαβών φέροντων οργανισμών, σωστής χρήσεως υλικών κ.λ.π. για την πλήρη και ασφαλή αντιμετώπιση τους.

6. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ

Παράλληλη δραστηριότητα του γραφείου αποτελεί η παραγωγή λογισμικού και υπολογιστικών προγραμμάτων για την επίλυση τεχνικών και κατασκευαστικών θεμάτων.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A. Το γραφείο μας βρίσκεται στην Πάτρα οδός Κανάρη 25-27

Τηλ.: (2610) 332.667, 361.060
Fax: 336.489
Email: koumoulos@otenet.gr
Website:
www.koumoulos.com


B.
Και αποσχολούνται:

 • Επτά Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Ένας Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Ένας Τεχνολόγος Πολ. Μηχανικός
 • Ένας Προγραμματιστής Η/Υ
 • Έξι Χειρίστριες Συστημάτων CAD
 • Ένας Λογιστής


Γ.
Ανάλογα με τη φύση και την έκταση των εργασιών το γραφείο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το δυναμικό του με την συνεργασία ειδικών συνεργατών.

Δ. Εξοπλισμός γραφείου:

Περιλαμβάνεται πλήρης εξοπλισμός 12 - Η/Υ, 4 - laptop, 2 - έγχρωμοι εκτυπωτές, 3 - ασπρόμαυροι εκτυπωτές, 1 - scanner, 1 - Plotter HP έγχρωμων εκτυπώσεων. Όλοι οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο.

Λογισμικό που χρησιμοποιεί το γραφείο:

 • Πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων SOFISTIK για στατική και δυναμική ανάλυση φορέων με γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία στον χώρο και στο επίπεδο.
 • Χωρικό πρόγραμμα SPACE για στατική και δυναμική ανάλυση φορέων με γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία στον χώρο και στο επίπεδο.
 • Πρόγραμμα SCADA της American Computer Engineering για στατική και δυναμική ανάλυση φορέων με γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία στον χώρο και στο επίπεδο.
 • Πρόγραμμα STRESS για Στατική ανάλυση γραμμικών φορέων στο χώρο ή στο επίπεδο.
 • Πρόγραμμα EngiLab. Beam. 2D ML v120.0 για Γραμμική Στατική ανάλυση επιπέδων ραβδωτών φορέων.
 • Πρόγραμμα micro – STUDY
 • Πρόγραμμα ΤΟΛ για έλεγχο και διαστασιολόγηση διατομών οπλισμένου Σκυροδέματος (Διαξονική Κάμψη)
 • Σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD


Ε. Προγράμματα εκπονηθέντα από το γραφείο:

Πρόγραμμα Oplismos:

Το Οplismos είναι πρόγραμμα πρωτοποριακού τρόπου σχεδίασης διατομών δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών) και τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης, κιβωτοειδών διατομών κ.λ.π.).

Για τη δημιουργία του προγράμματος επιλύθηκαν σύνθετα προβλήματα της υπολογιστικής (αλγοριθμικής) αναλυτικής γεωμετρίας.

Παράλληλα διαμορφώνει αυτόματα:

 • Καταλόγους οπλισμού ανά στοιχείο, ανά στάθμη και έργο (17 επιλογές καταλόγων σε Α4 ή Α3).
 • Ειδικούς πίνακες κοπής ανά στάθμη και έργο, απαραίτητοι για το στάδιο κατασκευής των οπλισμών (6 επιλογές πινάκων σε Α4 ή Α3).
 • Πίνακες προμέτρησης υλικών (σκυρόδεμα, οπλισμοί, επιφάνεια ξυλοτύπων κ.λ.π.).
 • Αυτόματη εύρεση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (ροπές αδρανείας, κύριοι άξονες, ακτίνες αδρανείας, συντεταγμένες πυρηνικών σημείων κ.λ.π.) κάθε διατομής, στις περιπτώσεις: διατομή σκυροδέματος, ιδεατή διατομή, διατομή Netto και ράβδων οπλισμού, για χρήση στα μοντέλα ανάλυσης.
 
Copyright © 2013 - 2024 OPLISMOS | Σχεδιαστικό Πρόγραμμα | Πάτρα